Lâm Đồng đề xuất bổ sung vào quy hoạch ba khu công nghiệp (KCN) tổng diện tích 1.190 ha tại các huyện Đạ Tẻh, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc.

Theo hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 , tỉnh này dự kiến hình thành hệ thống các khu công nghiệp gồm 6 khu với tổng diện tích 1.728 ha, tạo mối liên kết phát triển giữa công nghiệp tỉnh Lâm Đồng với các địa phương trong vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Cụ thể, đến năm 2025, tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại (giai đoạn 2) tại hai khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn và Phú Hội, tạo đất sạch bố trí cho nhà đầu tư.

Đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng KCN Lộc Sơn và KCN Phú Hội, xây dựng hoàn thành 100% kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp; phấn đấu lấp đầy 100% diện tích đất khu công nghiệp vào năm 2025.

Đồng thời, tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý thành lập KCN Phú Bình (huyện Đức Trọng), kêu gọi thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các nhà đầu tư thứ cấp phát triển sản xuất.

Đến năm 2030, phát triển ba khu công nghiệp đã được chấp thuận trên với tổng diện tích 538 ha, mục tiêu tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 60 – 65% đất công nghiệp vào năm 2025.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng đề xuất bổ sung vào danh mục quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh thêm ba khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 1.190 ha, đưa số khu công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng được chấp thuận lên 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.728 ha.

Ba khu công nghiệp bổ sung mới gồm: KCN Nam Lâm Đồng (huyện Đạ Tẻh) với diện tích 500 ha; KCN Tân Rai (500 ha) và KCN Lộc Châu – Đại Lào (TP Bảo Lộc, 190 ha), sẽ được từng bước phát triển để thu hút các nhà đầu tư sản xuất từ năm 2030 – 2031…

Đến giai đoạn 2026 – 2030, Lâm Đồng tiếp tục đầu tư và hoàn thiện theo giai đoạn KCN Phú Bình tại huyện Đức Trọng theo kế hoạch.

Phấn đấu lấp đầy 85 – 90% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của ba KCN (tương đương lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp của hai KCN Lộc Sơn, Phú Hội và 70 – 80% KCN Phú Bình).

Các khu công nghiệp (định hướng theo thứ tự KCN Nam Lâm Đồng (huyện Đạ Tẻh), KCN Tân Rai (huyện Bảo Lâm) và KCN Lộc Châu – Đại Lào (TP Bảo Lộc)) dự kiến đến năm 2030, được hoàn thành các thủ tục đầu tư, thu hút doanh nghiệp xây dựng hạ tầng. Phấn đấu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ năm 2030 – 2031.

Về định hướng tầm nhìn sau năm 2030, ổn định các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp đã lấp đầy diện tích đất công nghiệp tại ba KCN đã hoạt động (KCN Lộc Sơn, Phú Hội và Phú Bình).

Thành lập mới và mở rộng thêm một số khu công nghiệp đã có trong quy hoạch đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn các địa phương (định hướng theo thứ tự KCN Nam Lâm Đồng, Tân Rai và Lộc Châu – Đại Lào).

Về vốn đầu tư phát triển hạ tầng KCN tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở tổng hợp vốn đầu tư cho khu công nghiệp của tỉnh đã thực hiện thời gian qua và một số địa phương trong vùng Tây Nguyên và khu vực lân cận có cùng điều kiện, mức độ phát triển tương đương…, dự thảo ước tính suất đầu tư hạ tầng cho khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào khoảng 7 – 8,5 tỷ đồng/ha.

Ước tính vốn đầu tư phát triển hạ tầng KCN tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030:

 (Ảnh chụp màn hình).

Dự kiến danh mục phát triển các KCN tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Bình luận

Bình luận